Εκπαίδευση-Μόρφωση

10/1999 – 10/2005

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Μπολώνιας (Ιταλία), Βαθμός Πτυχίου 6,93 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, Πτυχιακή Εργασία :
Ιστοπαθολογικές μορφές Και Κίνδυνος Νεοπλασιών Των Πολύποδων Του Ενδομητρίου⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

28/03/2006

Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού Στην Ελλάδα

25/06/2013

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Από Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στην «Έρευνα Στη

Γυναικεία Αναπαραγωγή», Βαθμός Πτυχίου 8,95 ΑΡΙΣΤΑ

25/06/2014

Απόκτηση Της Πιστοποίησης “Bachelor in Endoscopy Certificate“ Από Την European Academy of Gynaecological

Surgery

20/03/2015

Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Της Μαιευτικής Και Γυναικολογίας

01/06/2015

Απόκτηση Τίτλου Πιστοποίησης Κολποσκόπησης από την Ελληνική Κολποσκοπική Εταιρεία (Πιστοποιημένος

Ιατρός)